Home | About us | Author | Editor | Reader | Articles Indexed by EI | Network Pre-printed Edition | Top 100 | Agr. Eng. for Sustainability | 中文
 
  Agricultural Equipment Engineering and Mechanization
 
Current status and prospects of precise sampling of pesticide droplets--Wang Guobin, Li Xuan, John Andaloro, Chen Shengde, Han Xiaoqiang, Wang Juan, Shan Changfeng, Lan Yubin[257]

 
Design and experiments of vineyard variable spraying control system based on binocular vision--Yan Chenggong, Xu Liming, Yuan Quanchun, Ma Shuai, Niu Cong, Zhao Shijian[174]

 
Test and analysis of vibration characteristics of transplanting machine based on time frequency and power spectral density--Geng Lingxin, Li Kang, Pang Jing, Jin Xin, Ji Jangtao[142]

 
Domain partitioned of characteristic curve in a Francis turbine under multiple boundary conditions--Ma Weichao, Yang Jiebin, Zhao Zhigao, Yang Weijia, Yang Jiandong[91]

 
Effects of cavitation on pressure fluctuation of draft tube and runner vibration in a Kaplan turbine--Zhu Guojun, Li Kang, Feng Jianjun, Luo Xingqi[88]

 
Experimental study on the improvement effects of TCD combustion system on combustion and emission performance of diesel engine--Kang Yuning, Li Xiangrong, Bo Dawei, Chen Yanlin, Liu Dong, Chang Jiang[73]

 
Effects of fuel diluting low-viscosity oil on lubrication property of cylinder liner piston ring in diesel engine--Xu Bo, Yin Bifeng, Jia Hekun, Wei Mingliang, Shi Kunpeng[76]

 
Intelligent fault diagnosis of rolling element bearing using hierarchical multiscale dispersion entropy--Yan Xiaoan, Jia Minping[96]

 
 
  Soil and Water Engineering
 
Benefits of soil and water reduction on spoil heaps by vegetation under two driving forces--Li Jianming, Niu Jun, Sun Bei, Yang Hefei, Wang Wenlong, Huang Jinquan, Nie Huiying, Pu Jian, Sun Baoyang, Chen Zhuoxin, He Xihong[109]

 
Classifying irrigation water use efficiency in Hetao Irrigation District using SPA-VFS coupling model--Huang Yongjiang, Qu Zhongyi[87]

 
Potential of three long-term quantitative precipitation products of drought monitoring in Huaihe River Basin--Dong Xiaohua, Zhang Qingyu, Zhang Te, Yu Dan, Liu Ji, Wei Chong[74]

 
Decomposition and nutrient release characteristics of co-incorporated wheat straw and common vetch in Qinghai-Tibetan Plateau--Li Zhengpeng, Song Mingdan, Li Fei, Zhan Shuting, Han Mei[72]

 
Surface soil moisture in farmland using multi-source remote sensing data and feature selection with GA-BP neural network--Zhao Jianhui, Zhang Chenyang, Min Lin, Li Ning, Wang Yinglin[100]

 
Enforcing energy balance closure by evaporation ratio method and its effect on evapotranspiration estimation of paddy fields--Liu Xiaoyin, Gao Mingyi, Zhou Xinyi, Xu Junzeng[74]

 
Recognizing for characteristics of drought events using three-dimensional graph connectedness in the Yangtze River Basin, China--Deng Cuiling, She Dunxian, Zhang Liping, Zhang Qin, Liu Xin, Wang Shuxia[73]

 
Effects of mulching time on water use efficiency and yield of cotton in southern Xinjiang simulated by RZWQM2 model--Xia Wen, Lin Tao, Chu Xiaosheng, Ding Dianyuan, Yan An, Er Chen, Tang Qiuxiang[92]

 
Spatial and temporal distribution characteristics of rice stalk resources and its potential of synthetic fertilizers substitution returning to farmland in China in recent 30 years--Liu Shujun, Li Dongchu, Huang Jing, Ma Changbao, Wang Huiying, Yu Zikun, Qu Xiaolin, Zhang Lu, Han Tianfu, Du Jiangxue, Liu Kailou, Zhang Huimin[85]

 
 
  Agricultural Information and Electrical Technologies
 
Method for forecasting winter wheat first flowering stage based on machine learning algorithm--Xu Min, Zhao Yanxia, Zhang Gu, Gao Ping, Yang Rongming[107]

 
Identification of drought stress state of tomato seedling using kinetic parameters of chlorophyll fluorescence--Long Yan, Ma Minjuan, Wang Yingyun, Song Huaibo[77]

 
Recognizing crop diseases using bimodal joint representation learning--Wang Chunshan, Zhao Chunjiang, Wu Huarui, Zhou Ji, Li Jiuxi, Zhu Huaji[119]

 
 
  Agricultural Bioenvironmental and Energy Engineering
 
Accumulation characteristics and risk prediction of Cu and Zn contents in typical facility soils in China--Lu Weihong, Liu Juan, Zhang Naiming, Li Fangyan, Han Dongjin, Yu Hong, Li Jiaqi, Han Zheng[88]

 
Development and current situation of ester oxygenated fuels application--Miao Changlin, Li Wuhuan, Lyu Pengmei, Tan Xuesong, Li Huiwen, Zhuang Xinshu[58]

 
Microbial diversity and dominant microbial communities in wheat straw aerobic composting--Zhangyang, Ai Weidang, Feng Haiyan, Jin Xiangdan, Chen Yanwu, Zhang Liangchang[62]

 
Thermal performance of multiple borehole heat exchangers in the heat conduction and advection coupled layered soil--Jin Guang, Gong Jianqiang, Zhang Wenjuan, Xu Fangqiang, Hu Aowen[62]

 
Effects of hydrochloric acid washing and torrefaction pretreatment on the components of bio-oil from sweet sorghum straw pyrolysis--Chen Dongyu, Zhang Ting, Huang Shunchao, Gao Dongxiao, Li Jin, Liu Xinyue, Niu Weisheng, Liu Yueyang, Wang Zhefeng, Kang Yujia[57]

 
Heat collection performance of different modes of fan-coil units-heat pump combined heat collection system--Song Weitang, Geng Ruo, Wang Jianyu, Liu Pingjian, Chen Xianzhi, Wang Pingzhi[55]

 
Fish behavior model in fishway based on agent and cellular automata--Wang Jingyang, Qie Zhihong, Sun Shuangke, Zhang Chao[57]

 
 
  Land Security and Ecological Safety
 
Spatial pattern of rural relative poverty and constraint mechanism of regional carrying capacity in the Yangtze River Economic Belt--Zhou Kan, Fan Jie, Sun Yong[88]

 
Topographic gradient effects of habitat quality and its response to land use change in Hubei Section of the Three Gorges Reservoir--Zhou Xiaoyan, He Yiyi, Huang Xin, Zhang Miaomiao[79]

 
Simulation of the response of blue and green water to land use change in the Weihe River Basin--Yang Xiaoli, Li Wenting, Ren Liliang, Gao Tian, Ma Huijun[82]

 
Identification of critical ecological land in Dianchi Watershed based on the perspective of ecosystem service function--Liu Lin, Lei Dongmei, Ran Yuju, Zhang Yuan[83]

 
 
  Agricultural Produce Processing Engineering
 
Sweetener classification model based on deep learning--Xiao LingJun, Chen Aibin, Zhou Guoxiong, Yi Jizheng[74]

 
Effects of local compression on the mechanical damage of tomato with different maturity--Zhang Yongnian, Zhang Renfei, Sun Ye, Zheng Enlai, Sun Guoxiang, Wang Xiaochan[87]

 
Establishment of firmness evaluation indexes for irregular shapes pears based on Fourier descriptor and resonance frequency--Wang Peng, Wu Jie[76]

 
Non-destructive detection of moisture content of leafy vegetables based on microwave free space traveling-standing wave method--Li Chenxiao, Yu Xiaoting, Zhao Chenyu, Ren Yuan, Xu Yanlei[67]

 
 
  Special Forum
 
Review of precision agriculture development situations in the main countries in the world and suggestions for China--Chen Yuanyuan, You Jiong, Xing Zefeng, Hu hualang, Mei Guotao, Shi Zhifeng, Liu Haiqi[112]

 
 
 By Search
 Key Words
 From To

Sponsored by:Chinese Society of Agricultural Engineering Address:No. 41 Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing

Tel:010-59197078, 59197077, 59197076, 59197079 Fax:010-59197077 Postal code:100125 Email:tcsae@tcsae.org
This system is designed by Tiller, Beijing Science and Technology Development Co., Ltd.