Home | About us | Author | Editor | Reader | Articles Indexed by EI | Network Pre-printed Edition | Top 100 | Agr. Eng. and Sustainability | 中文
 
  Agricultural Equipment Engineering and Mechanization
 
Design and experiment of driving-type crushing-weeding multi-functional potato cultivator--Lü Jinqing, Liu Zhifeng, Wang Pengrong, Li Zihui, Li Jicheng, Liu Zhongyuan and Yang Deqiu[239]

 
Development of 5H-1.5A peanut reversing ventilation dryer--Yan Jianchun, Xie Huanxiong, Wei Hai, Wu Huichang, Gao Jingkui and Xu Hongbo[139]

 
Development of compliant constant-force mechanism for end effector of apple picking robot--Miao Yubin and Zheng Jiafeng[154]

 
Design of non-circular gear linkage combination driving type vegetable pot seedling transplanting mechanism--Sun Liang, Shen Jiahao, Zhou Yuzhu, Ye Zhizheng, Yu Gaohong and Wu Chuanyu[111]

 
Fault diagnosis of rolling bearing based on adaptive frequency slice wavelet transform--Ma Chaoyong, Sheng Zhipeng, Xu Yonggang and Zhang Kun[88]

 
 
  Soil and Water Engineering
 
Measurement of soil water content using distributed temperature sensor with heated optical fibre--Hu You1,, Li Min1,, Ren Hengye1, and Si Bingcheng1,2※[138]

 
Soil moisture distribution characteristics simulation of maize-tomato intercropping field with drip-irrigated under plastic mulch--Li Xianyue, Chen Ning, Shi Haibin, Ding Zongjiang and Peng Zunyuan[159]

 
Constructing pedo-transfer functions based on grey relational and nonlinear programming to estimate hydraulic parameters in black soil--Wang Zilong, Chang Guangyi, Jiang Qiuxiang, Fu Qiang, Chen Weijie, Lin Baijian and Yin Yuming[110]

 
Constructing standardized groundwater index to analyze temporal-spatial evolution of groundwater in middle reaches of Heihe river--Ai Qiyang, Su Xiaoling, Zhang Gengxi and Niu Jipin[94]

 
Soil ion components and soil salts transport in frozen layer in seasonal freezing-thawing areas--Cui Lihong, Zhu Yan, Zhao Tianxing, Yang Jinzhong and Wu Jingwei[121]

 
Enrichment spatial distribution characteristics of soil selenium and its influencing factors--Cai Limei, Wang Shuo, Wen Hanhui, Luo Jie, Jiang Huihao, He Minghuang, Mu Guizhen, Wang Qiushuang and Wang Hanzhi[83]

 
Effect of increasing CO2 concentration on photosynthesis and leaf water use efficiency of crops--Zheng Yunpu, Li Fei, Hou Yikai, Guo Lili, Zhang Xixi, Ma Chao, Cao Xu and Hao Lihua[93]

 
Meta-analysis on farmland soil CO2 emission in Northern China affected by organic fertilizer--Wang Xiaojiao, Zhang Renzhi, Qi Peng, Jiao Yapeng, Cai Liqun, Wu Jun and Xie Junhong[99]

 
Grey entropy analysis on effect of pore structure on compressive strength of aeolian sand concrete--Liu Qian, Shen Xiangdong, Dong Ruixin, Wei Lisi and Xue Huijun[102]

 
 
  Agricultural Information and Electrical Technologies
 
Leaf salt ion content estimation of halophyte plants based on geographically weighted regression model combined with hyperspectral data--Yuan Jie, Zhang Fei, Ge Xiangyu, Guo Wanzhen and Deng Laifei[89]

 
Extraction of phenotypic information of maize plants in field by terrestrial laser scanning--Su Wei, Jiang Kunping, Huang Jianxi, Guo Hao, Liu Zhe, Zhu Dehai and Zhang Xiaodong[102]

 
Photovoltaic poverty alleviation model and benefit promotion mechanism under background of agricultural informatization--Tong Guangyi, Ni Qi, Pan Yuelong, Du Songhuai, Su Juan, Yang Man and Yang Guang[77]

 
 
  Agricultural Bioenvironmental and Energy Engineering
 
Application effect of sensible heat recovery ventilation system in closed rabbit house of North China in winter--Li Qin, Liu Peng, Liu Dan, Guo Yao, Wang Meizhi and Wu Zhonghong[76]

 
Simulation and verification of microclimate environment in closed swine house based on energy and mass balance--Xie Qiuju, Ji-Qin Ni, Bao Jun and Liu Honggui[73]

 
Experiment on flusher-disinfection effect by slightly acidic electrolyzed water in poultry hatcheries--Wei Yongxiang, Li Zonggang, Li Baoming, Tu Jiang and Zheng Weichao[58]

 
Characteristic analysis of non-point source pollution in Qinghai province--Tao Yuan, Wang Shaoli, Guan Xiaoyan, Li Runjie, Liu Jing and Ji Mengzhe[79]

 
Influence of biochar on migration of pesticide degradation product trichloro pyridinol in soil--Lei Wenjuan and Zhou Xiangyang[82]

 
Effect of chlortetracycline concentration on mesophilic anaerobic digestion characteristics and antibiotic degradation of chicken manure--Qiang Hong, Yang Yinan, Li Na, Song Yanan and Li Yuyou[59]

 
Grey entropy analysis on effect of pore structure on compressive strength of aeolian sand concrete--Wang Ye, Wang Ruijun, Lu Hongyu, Song Rongfei and Lin Huxiang[53]

 
 
  Agricultural Resource Recycling Engineering
 
High-efficiency recycling mode of agroforest wastes and its benefit analysis--Cong Hongbin, Zhao Lixin, Meng Haibo, Yao Zonglu, Jia Jixiu, Yuan Yanwen, Huo Lili and Wu Yunong[68]

 
Effects of different hydrothermal conditions on compositions and structural characteristics of microwave-assisted hydrothermal carbonization products from crop residues--Niu Wenjuan, Huang Jinzhi, Zhong Fei, Zhang Shilin, Meng Lingkai, Zhu Tong and Yuan Qiaoxia[93]

 
Effect of acid and alkali pretreatment on product characteristics of watermelon peel microwave hydrothermal carbonization--Shao Yuchao, Long Yuyang, Zhou Ying, Jin Zhiyuan, Zhou Dan and Shen Dongsheng[66]

 
Mechanism on effect of liquid ammonia and hydrogen peroxide pretreatment on rice straw enzymatic hydrolysis--Zhao Xiangjun, Li Cong, Peng Hehuan, Zhao Chao and Ma Zhongqing[57]

 
Optimization of preparation of bio-based ethyl levulinate catalysed by lipase--Xu Yanli, Chang Chun, Bai Jing, LI Pan, Chen Junying, Han Xiuli and Fang Shuqi[59]

 
 
  Land Consolidation and Rehabilitation Engineering
 
Construction and application of arable land quality evaluation system based on sustainable development demand--Wen Liangyou, Kong Xiangbin, Zhang Bangbang, Sun Xiaobing, Xin Yunna and Zhang Qingpu[113]

 
Construction of rural landscape ecological corridor in water network plain area based on MCR Model--Huang Xuefei, Wu Cifang, You Heyuan, Xiao Wu and Zhong Shuiqing[67]

 
Urban agricultural development mode based on functional differentiation--Zhu Lei and Wang Keqiang[68]

 
 
  Agricultural Produce Processing Engineering
 
Mango double-sided maturity online detection and classification system--Xiang Yang, Lin Jiewen, Li Yajun, Hu Zhengfang and Xiong Ying[113]

 
Detecting soluble solids content of navel orange based on transmission spectrum of tetragonal symmetric light source--Song Jie, Li Guanglin, Yang Xiaodong, Zhang Xin and Liu Xuwen[49]

 
Ozone treatment improving antioxidant enzyme activity and phenolic content of postharvest strawberry--Chen Cunkun, Zhang Huijie, Ji Haipeng, Zhang Xiaojun, Dong Chenghu, Zhang Na, Yu Jinze, Wang Wensheng and Xue Wentong[53]

 
Effects of potassium fertilizer on endogenous hormone content and acid metabolism in fruit of apple cv. 'Red Delicious'--Guo Zhigang, Li Wenfang, Mao Juan, Zuo Cunwu and Chen Baihong[79]

 
Classification of storage wheat grain quality based on multi-index analysis and fisher discriminant criterion--Jiang Huawei and Zhou Tongxing[74]

 
Biological characteristics of African swine fever virus and its prevention and control measures in pork food production--He Zhifei, Yu Sijie, Li Hongjun, Li Shaobo and Li Minhan[69]

 
 
 By Search
 Key Words
 From To

Sponsored by:Chinese Society of Agricultural Engineering Address:No. 41 Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing

Tel:010-59197078, 59197077, 59197076, 59197079 Fax:010-59197077 Postal code:100125 Email:tcsae@tcsae.org
This system is designed by Tiller, Beijing Science and Technology Development Co., Ltd.