Home | About us | Author | Editor | Reader | Articles Indexed by EI | Network Pre-printed Edition | Top 100 | Agr. Eng. and Sustainability | 中文
 
  Agricultural Equipment Engineering and Mechanization
 
Development of unilateral cleaning machine for grapevine buried by soil with rotary impeller--Ma Shuai, Xu Liming, Xing Jiejie, Yuan Quanchun, Yu Changchang, Duan Zhuangzhuang, Chen Chen and Zeng Jian[503]

 
Design and optimization of inclined helical ditching component for mountain orchard ditcher--Wang Shaowei, Li Shanjun, Zhang Yanlin, Zhang Chi, Chen Hong and Meng Liang[337]

 
Development of control system for cotton picking test bench based on fuzzy PID control--Wang Youzhi, Zhang Hongwen, Wang Lei, Li Guangyao, Zhang Yong and Liu Xiumei[277]

 
Optimization of key working parameters of belt separator for peanut seeds--Wang Jiannan, Liu Minji, Hu Zhichao, Xie Huanxiong, Peng Baoliang, Yan Jianchun and Chen Youqing[480]

 
Study on blade parameter optimization analysis of broccoli cuts based on minimum slice stress--Chen Jianneng, Chen Liqun, Yu Chennan, Cai Shuanglei and Xia Xudong[189]

 
Study on jet mixing pesticide concentration field measurement with planar laser induced fluorescence--Guan Xianping, Qiu Baijing, Gong Yan, Dong Xiaoya, Ou Mingxiong and Dong Lili[162]

 
Gearbox fault diagnosis based on permutation entropy optimized variational mode decomposition--Wang Zhijian, Chang xue, Wang Junyuan, Zhang Jiping, Duan nengquan and Dang changying[124]

 
Statistical distribution modeling and two-step parameter identification of vehicle bridge displacement spectrum--Liu Qiaobin, Shi Wenku, Chen Zhiyong and Shang Guoxu[139]

 
[77] 张玉苍,徐树英. 自动调整压辊式香蕉茎秆压榨机:ZL2014100222312[P](2014-01-14)[2018-03-20].[77]--Xu Shuying, Zhang Yucang, Li Jihui, Lin Chang and Lin Zhaohua[151]

 
 
  Agricultural Aviation Engineering
 
Monitoring roads and canals utilization condition for land consolidation project based on UAV remote sensing image--Gu Zhengming, Jin Xiaobin, Yang Xiaoyan, Zhao Qingli, Jiang Yuchao, Han Bo, Shan Wei, Liu Jing and Zhou Yinkang[243]

 
 
  Soil and Water Engineering
 
Influence of water stress level on determination of soil moisture sensor position under variable rate irrigation--Li Xiumei, Zhao Weixia, Li Jiusheng and Li Yanfeng[150]

 
Real-time precise irrigation scheduling and control system in solar greenhouse based on ET and water balance--Gu Zhe, Yuan Shouqi, Qi Zhiming, Wang Xinkun, Cai Bin and Zheng Zhen[280]

 
Aerated subsurface drip irrigation improving soil aeration and tomato growth--Zang Ming, Lei Hongjun, Pan Hongwei, Liu Huan and Xu Jianxin[200]

 
Temporal and spatial distribution characteristics of maize water surplus deficit and irrigation mode partition in Liaoning province--Wei Xinguang, Wang Tieliang, Li Bo, Liu Shouyang, Yao Mingze, Xie Ying, Zheng Siyu and Jing Zhuran[154]

 
Study on freezing strength characteristics and formation mechanism of frozen soil-concrete interface--He Pengfei, Ma Wei, Mu Yanhu, Dong Jianhua and Huang Yongting[122]

 
 
  Agricultural Information and Electrical Technologies
 
Rapid target plant image mosaic based on depth and color information from Kinect combining K-means algorithm--Shen Yue, Zhu Jiahui, Liu Hui, Cui Yemin and Zhang Bingnan[174]

 
Green peach recognition based on improved discriminative regional feature integration algorithm in similar background--Huang Xiaoyu, Li Guanglin, Ma Chi and Yang Shihang[183]

 
Design and realization of intelligent service system for monitoring and warning of meteorological disasters in facility agriculture in North China--Sun Zhigui, Wang Yuansheng, Zhang Lu and Guo Wang[164]

 
 
  Agricultural Bioenvironmental and Energy Engineering
 
Research on energy-saving operating characteristics of water storage groundwater source heat pump heating system in plant factory--Shi Huixian, Ren Yike, Meng Xiangzhen, Chen Huizi, Ouyang Sanchuan and Zhou Qiang[141]

 
Immobilization effect of Pb and Cd during composting of pig manure by combination of biochar and microbial agent--Li Ran, Meng Haibo, Zhao Lixin, Zhou Haibin, Zhang Xi and Shen Yujun[180]

 
Study of ammonia and particulate matter emission characteristics from large-scale cage layer house in winter--Wang Yue, Yang Jinfeng, Xue Wentao, Sun Qinping, Zhu Zhiping, Tian Zhuang, Li Xinrong and Zou Guoyuan[122]

 
Study on emission and distribution characteristics of ammonia emission from anaerobic digesters in typical industrial pig farm--Liu Bo, Liu Xiao, Han Yujie, Du Wei, Gao Yan, Zeng Jieliang, Guan Lei, Tong Yi, Fan Junqi, Yang Yue, Li Wenjing, He Fei and Wang Wenlin[111]

 
Effect of different types of sluggishness packings on ammonia stripping of piggery biogas slurry--Zou Mengyuan, Dong Hongmin, Zhu Zhiping, Zhan Yuanhang, Yin Fubin, Zhang Wanqin and Cao Qitao[109]

 
Study on photocatalytic degradation and reaction kinetics of tetracycline antibiotics in biogas slurry--Wang Panpan, Yuan Qiaoxia and Zhou Wenbing[134]

 
Synergistic remediation of heavy metal Cd and Pb contaminated clay by freeze-thaw and chemical washing--Rui Dahu, Wu Zhipeng, Wu Yingfei, Chen Xue, Liu Jianfei and Ding Jun[165]

 
 
  Agricultural Resource Recycling Engineering
 
Research on rural waste recycling mode and its evaluation in village--Zhou Haibin, Shen Yujun, Meng Haibo, Zhao Lixin, Cheng Hongsheng, Huo Lili and Dong Shanshan[133]

 
Running status of large and medium scale biogas project and physical, chemical and biological characteristics of materials before and after fermentation in winter of Beijing--Ding Jingtao, Zhang Pengyue, Hua Guanlin, Meng Haibo and Shen Yujun[93]

 
Pilot plant test of biogas production by rice straw sequencing batch dry anaerobic digestion and its kinetic analysis--Liu Yang, Yan Zhiying, Ji Gaosheng, Xu Lishang, Fang Junnan, Zeng Yong, Huan Chenchen and Tong Xinyu[116]

 
Determination of organic acids and ethanol in fermentation broth by liquid-liquid extraction and gas chromatography--Fan Guifang, Li Peipei, Qi Lisong and Li Shizhong[85]

 
Influence of pig manure and rice straw mass ratio on its biogas production and archaeal communities in dry anaerobic co-digestion system--Qi Ligewa, Gao Wenxuan, Du Lianzhu, Liang Junfeng, Kong Dewang, Shen Chen and Zhang Keqiang[168]

 
Parameter optimization of corn staw anaerobic digestibility pretreated by biogas slurry--Wang Yingqi, Yang Hongzhi, Meng Haibo, Feng Jing and Wei Chengcheng[97]

 
Optimization of pretreatment process for corn straw anaerobic digest--Wang Xuhui, Xu Xin, Shan Qimike, Wang Hui, Ye Kai, Li guan and Deng Yu[105]

 
Effect of charcoal content on properties of charcoal/polypropylene composites--Zhang Qingfa, Cai Hongzhen, Zhou Liang, Zhang Jibing and Yi Weiming[115]

 
Study on laminated bamboo lumber-wood I shaped joist with web opening reinforced by oriented stand board plates plates--Chen Guo, Yu Yunfei, Li Xiang, He Bin, Zheng Naihao and Zhao Huan[189]

 
 
  Land Consolidation and Rehabilitation Engineering
 
Study on difficulty and time sequence of construction of high standard basic farmland in Chongqing based on remote sensing images--Zeng Jibin, Shao Jing′an and Xie Deti[159]

 
 
  Agricultural Produce Processing Engineering
 
Grading Keemun black tea based on shape feature parameters of machine vision--Song Yan, Xie Hanlei, Ning Jingming and Zhang Zhengzhu[224]

 
Experimental study on biomechanical properties of buckwheat grain and viscoelastic properties of buckwheat powder--Sun Jingxin, Guo Yuming, Yang Zuomei, Cui Qingliang, Wu Xinhui and Zhang Yanqing[169]

 
Effect of CaCl2 and pH value on demulsification of emulsion from enzyme-assisted aqueous extraction processing of soybean oil--Wu Haibo and Jiang Lianzhou[79]

 
 
 By Search
 Key Words
 From To

Sponsored by:Chinese Society of Agricultural Engineering Address:No. 41 Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing

Tel:010-59197078, 59197077, 59197076, 59197079 Fax:010-59197077 Postal code:100125 Email:tcsae@tcsae.org
This system is designed by Tiller, Beijing Science and Technology Development Co., Ltd.