Home | About us | Author | Editor | Reader | Articles Indexed by EI | Network Pre-printed Edition | Top 100 | Agr. Eng. and Sustainability | 中文
 
  
 
Design and experiment of network chain type residual plastic film collector for peanut field--Xu Hongbo, Hu Zhichao, Wu Feng, Gu Fengwei, Wei Hai and Yan Jianchun[221]

 
 
  Agricultural Equipment Engineering and Mechanization
 
Development and performance experiment of wireless remote control walking rice transplanter--Chen Xunjiao, Lü Zhijun, Xue Xianglei, Xin Liang, Yu Qingcang, Yu Youpeng and Zhao Yun[247]

 
Design and validation of differential transplanting mechanism for zigzag wide-narrow row rice pot seedlings--Sun Liang, Liu Bing, Chen Xuan, Xu Yadan, Mao Shimin, Wu Chuanyu, Zhang Guofeng and Jiang Huanyu[193]

 
Design and evaluation of PID electronic control system for seed meters for maize precision planting--He Xiantao, Ding Youqiang, Zhang Dongxing, Yang Li, Cui Tao, Wei Jiantao, Liu Quanwei, Yan Bingxin and Zhao Dongyue[193]

 
Design and test of corn-peanut intercropping seeding-fertilizing machine--Geng Duanyang, He Ke, Yin Xiang, Li Yuhuan, Jiang Meng, Xie Chunji and Xu Haigang[194]

 
Design and test of semi-feeding test-bed for peanut pod picking--Hu Zhichao, Wang Bing, Yu Zhaoyang, Peng Baoliang, Zhang Yanhua and Tan Lüke[227]

 
Relationship between frequency spectrum characteristics and vibration responses of Ginkgo biloba trees during mechanical harvesting operation--Lin Huan, Xu Linyun, Zhou Hongping, Xuan Yan, Jia Zhicheng and Chen Qing[173]

 
Experiment on the fruit motion in the process of the mechanical vibration harvesting based on electronic fruit technique--Du Xiaoqiang, Li Dangwei, He Leiying, Wu Chuanyu and Lin Lepeng[176]

 
Simulation experiment in lab on force transfer effect of jujube under vibration excitation--Fu Wei, Zhang Zhiyuan, Liu Yudong, Pan Junbing, Cui Jian, Ding Kai and Zhang Huiming[190]

 
Numerical simulation and validation of influence of end clearance in half vane diffuser on hydraulic performance for centrifugal pump--Jiang Wei, Chen Diyi, Qin Yuqi and Wang Yuchuan[147]

 
Design of multi-objective driven product family shape gene for tractor--Liu Lu, Zhang Yongnian, Ding Weimin and Kang Min[167]

 
Research on vehicle roll dynamics based on Padé techniques for model reduction--Chen Xiang, Xu Nan and Guo Konghui[171]

 
 
  Agricultural Aviation Engineering
 
Texture scale analysis and identification of seed maize fields based on UAV and satellite remote sensing images--Zhang Chao, Qiao Min, Liu Zhe, Jin Hongshan, Ning Mingyu and Sun Haiyan[201]

 
 
  Soil and Water Engineering
 
Selection of suitable technical parameters for alternate row/bed planting with high maize emergence under subsurface drip irrigation based on HYDRUS-2D model--Mo Yan, Li Guangyong, Cai Mingkun, Wang Dan, Xu Xinhan and Bian Xinyang[227]

 
Analysis on spatiotemporal variability characteristics of drought in Shaanxi Province using standardized precipitation index--Li Bin, Xie Jiancang, Hu Yanhua and Jiang Rengui[193]

 
Characteristics of gully development in Northern Shaanxi Hilly Loess Region before Grain-for-Green Programme (1976-1997)--Chen Yixian, Jiao Juying, Wei Yanhong and Zhao Hengkang[176]

 
 
  Agricultural Information and Electrical Technologies
 
Design and test of real-time monitoring of droplet evaporation system based on standing wave and ZigBee--Wu Yalei, Qi Lijun, Zhang Ya, Elizabeth Musiu, Li Shuai, Cheng Zhenzhen and Cheng Yifan[169]

 
Design and implementation of duck egg smart collection and marking system of floor rearing laying duck--Li Jiuxi, Wang Chunshan, Lü Jixing, Shi Zhixing, Chen Hui and Li Guoqin[175]

 
Quantitative characterization of grain internal damage and 3D reconstruction based on Micro-CT image processing--Chen Shuren, Xu Li, Yin Jianjun and Tang Mingming[147]

 
 
  Agricultural Bioenvironmental and Energy Engineering
 
CO2 and NH3 emissions and water consumption at mechanically ventilated finishing pig house in Beijing equipped with pull-plug manure removal system--Wang Meizhi, Liu Jijun, Zhao Wanying, Chen Zhaohui, Ren Kang, Cui Xiaodong, Wang Gang and Wu Zhonghong[132]

 
Water consumption and wastage of nursery pig with different drinkers at different water pressures in summer--Wang Meizhi, Yi Lu, Liu Jijun, Zhao Wanying and Wu Zhonghong[137]

 
Contruction and performance experiment of environmentally-friendly greenhouse for culturing juvenile Chinese soft-shelled turtle --Jiang Yelin, Zhang Jing, Hou Guanjun, Cheng Yunsheng, Li Xiang, Ji Suofei and Zhang Taixiang[108]

 
Plant growth and development of pepper seedlings under different photoperiods and photon flux ratios of red and blue LEDs--Yang Zhenchao, He Wei, Mou Suntao, Wang Xiaoxu, Chen Danyan, Hu Xiaoting, Chen Lehan and Bai Jingyu[128]

 
Effect of UV-B radiation treatments on growth, physiology and antioxidant systems of cucumber seedlings in artificial climate chamber--Liu Peng, Li Qiang, Li Yunyun, Yu Hongjun and Jiang Weijie[134]

 
Grape chilling requirement estimated models and heat requirement estimated models and selection of early cultivars in greenhouse--Wang Haibo, Liu Fengzhi, Han Xiao, Xie Jimeng, Wang Xiaodi and Wang Baoliang[127]

 
Degaradation characteristics of PBAT mulch in maize field--Qu Ping, Guo Baohua, Wang Haibo and Zhao Yongfu[105]

 
Effects of biogas manure replacing chemical fertilizer on accumulation of nutrient and heavy metal in greenhouse vegetable soil--Gao Jieyun, Kang Lingyun, Yan Zhengjuan, Qu Mingshan, Liu Zifei, Zhang Cuizhen and Chen Qing[118]

 
Effects of gravel mulching on greenhouse gas emissions intensity in wheat-maize rotation system--Wang Donglin, Feng Hao, Liu Xiaoqing, Li Yi and Zhang Afeng[236]

 
Drying kinetics and parameters optimization of sludge drying at low temperature--Zhang Xukun, Liu Shengping, Wu Qingrong, Zeng En and Wang Gaomin[133]

 
Current situation and development demand analysis of rural energy in China--Cong Hongbin, Zhao Lixin, Wang Jiuchen and Yao Zonglu[126]

 
Quantitive estimation and availability analysis of waste heat from vehicle biogas plant--Zhang Jia, Xing Tao, Sun Yongming, Kong Xiaoying, Kang Xihui, Lü Pengmei, Wang Chunlong and Li Jinping[116]

 
Anaerobic digestion characteristics and microbial structure of agricultural wastes under gradient organic loadings--Le Xiyi, Huang Yunhong, Ren Yuhan and Chen Liumeng[131]

 
Preparation of biodiesel from microalgae by direct transesterification under ultrasonic-assisted ionic liquid composite conditions--Miao Changlin, Li Huiwen, Lü Pengmei, Wang Zhongming, Zhuang Xinshu and Yuan Zhenhong[101]

 
 
  Land Consolidation and Rehabilitation Engineering
 
Layout optimization for rural settlements based on iterative evaluation method and its remediation strategies--Chen Weiqiang, Liu Yaolin, Yin Chaohui, Jing Ying and Guan Xiaoke[137]

 
Evaluation of ecological resettlement project effect in immigration regions in Guangxi--Hu Yecui, Zheng Fangyu and Xu Shuang[136]

 
Comprehensive quality evaluation on arable land allocated for basic vegetable production in metropolitan suburb--Liu Yu, Pan Yuchun, Ren Yanmin and Hu Yueming[123]

 
Analysis on trade-offs and synergies of ecosystem services in arid inland river basin--Pan Jinghu and Li Zhen[129]

 
 
  Agricultural Produce Processing Engineering
 
Vacuum pulse drying characteristics and moisture content prediction of pumpkin slices--Bai Junwen, Zhou Cunshan, Cai Jianrong, Xiao Hongwei, Gao Zhenjiang and Ma Haile[137]

 
Starch thermal property and gelatinization of lotus seeds during hot air drying--Xu Jianguo, Zhang Senwang, Xu Gang, Gu Zhen and Li Huadong[111]

 
Improving preservation effects of Taiwan jujube fruits by using chitosan coating combined with ascorbic acid during postharvest period--Liang Guobin, Wang Hai, Zhang Yaohong and Mo Yiwei[103]

 
 
 By Search
 Key Words
 From To

You are the 1169580 visitor

Sponsored by:Chinese Society of Agricultural Engineering Address:No. 41 Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing

Tel:010-65929451 Fax:010-65929451 Postal code:100125 Email:tcsae@tcsae.org
This system is designed by Tiller, Beijing Science and Technology Development Co., Ltd.