Home | About us | Author | Editor | Reader | Articles Indexed by EI | Network Pre-printed Edition | Top 100 | Agr. Eng. for Sustainability | 中文
 
  Agricultural Equipment Engineering and Mechanization
 
Design and optimization of segmented threshing device of combine harvester for rice and wheat--Teng Yuejiang, Jin Chengqian, Chen Yanpu, Liu Peng, Yin Xiang, Wang Ting'en, Yu Kang[151]

 
Design and experiment of sowing depth control device of potato planter--Lyu Jinqing, Yang Xiaohan, Lyu Yining, Feng Xue, Li Zihui, Li Jicheng, Liu Zhongyuan[97]

 
Effects of sowing parameters of millet precision seeder on growth characteristics and yield of Jingu 21--Chang Zhuozhuo, Wang Yaqing, Feng Lei, Zhang Liguang, Guo Pingyi, Yuan Xiangyang[86]

 
Effects of start of injection and inlet pressure on on characteristic parameters of RCCI--Han Weiqiang, Tian Xiaocong, Li Qiu, Li Bolun, Lu Yao, Pan Suozhu, Zhang Peng[48]

 
Effects of guide vanes on performance of Y-screen filter--Zhou Liqiang, Han Dong, Yu Liming, Li Na, Guo Huanhuan, Wang Zuoheng[56]

 
Matching characteristics of axial distance between inducer and impeller of micro-centrifugal pump--Leng Hongfei, Wang Fujun, Tang Yuan, Wang Chaoyue, Zhao Haoru[48]

 
Calculation method of load sample size for tractor drive shafts based on dynamic time warping distance--Yin Yiyong, Fu Ningshan, Liao Pin, Song Zhenghe[53]

 
 
  Agricultural Aviation Engineering
 
Recognition of wilt wood caused by pine wilt nematode based on U-Net network and unmanned aerial vehicle images--Zhang Ruirui, Xia Lang, Chen Liping, Xie Chunchun, Chen Meixiang, Wang Weijia[113]

 
Benggang recognition on semantic fusion of high-resolution digital orthophoto map and digital surface model data from unmanned aerial vehicle--Shen Shengyu, Zhang Tong, Cheng Dongbing, Wang Zhigang, Zhao Yuanling, Deng Yusong, Qian feng[49]

 
 
  Soil and Water Engineering
 
Pools and raised-beds mode of storage and diversion of water improving water and salt movement and increasing cotton yield in Bohai Rim saline-alkali land--Feng Guoyi, Qi Hong, Zhang Qian, Lei Xiaopeng, Liang Qinglong, Wang Shulin, Wang Yan, Dong Ming, Liu Xu, Du Haiying, Lin Yongzeng[56]

 
Inversion of soil organic matter based on GF-5 images under different noise reduction methods--Liu Huanjun, Bao Yilin, Meng Xiangtian, Cui Yang, Zhang Aiming, Liu Yunchao, Wang Dandan[52]

 
Adaptability of precipitation estimation method based on TRMM data combined with partial least squares downscaling in different landforms of Xinjiang, China--Ning Shan, Zhang Zhengyong, Liu Lin, Zhou Hongwu[41]

 
Evaporation and its influencing factors in farmland soil in the arid region of Northwest China--Wu Youjie, Du Taisheng[68]

 
Effects of long-term maize stovers mulching on maize yield and microbial necromass carbon accumulation--Liu Xiao, Hu Guoqing, He Hongbo, Zhang Xudong[52]

 
Analysis of water demand for channel forming and sediment transport in the Upper Reaches of Yellow River in Inner Mongolia--Lu Jun, Ma Liming[31]

 
Rill erosion of long and steep cropland on the Loess Plateau under heavy rainstorm--Wang Zhiqiang, Yang Yin, Zhang Yan, Zhang Shuai[56]

 
Compression characteristics of paddy soil based on Gompertz function--Huo Lianfei, Belal Eisa Adam, Ding Qishuo, He Ruiyin, Wang Xiaochan[37]

 
Forecast method for the first flowering date of Dangshansu pear based on random forest algorithm and meteorological factors--Li De, Chen Wentao, Le Zhangyan, Fan Xiaoling, Sun Yi, Meng Yating, Yang Jian[39]

 
 
  Agricultural Information and Electrical Technologies
 
Park-level agricultural energy internet: Concept, characteristic and application value--Fu Xueqian, Zhou Yazhong, Sun Hongbin, Wang Yang[54]

 
Real-time extraction of navigation line between corn rows--Yang Yang, Zhang Boli, Zha Jiayi, Wen Xing, Chen Liqing, Zhang Tie, Dong Xiang, Yang Xuejun[56]

 
Prediction of wheat stripe rust disease by combining knowledge graph and bidirectional long short term memory network--Zhang Shanwen, Wang Zhen, Wang Zuliang[31]

 
Detection of leaf diseases of balsam pear in the field based on improved Faster R-CNN--Li Jiuhao, Lin Lejian, Tian Kai, Al Aasmi Alaa[45]

 
Recognition and segmentation model of tomato leaf diseases based on deconvolution-guiding--Ren Shougang, Jia Fuwei, Gu Xingjian, Yuan Peisen, Xue Wei, Xu Huanliang[38]

 
Rapid detection of citrus Huanglongbing based on chlorophyll fluorescence imaging technology--Weng Haiyong, He Chengcheng, Xu Jinchai, Liu Lang, Qing Jiaxing, Wan Liang, Ye Dapeng[34]

 
 
  Agricultural Bioenvironmental and Energy Engineering
 
Spatiotemporal distribution characteristics of environmental parameters of centralized ventilation delivery sows based on WSN--Zeng Zhixiong, Yu Qiaodong, Yi Ziqi, Lyu Enli, Dong Bing[68]

 
Calculation method for CO2 supply load of vegetable spatial soilless culture greenhouse and equipment matching--Zhou Changji, Wang Liu, Tian Jing, Fu Jianlu, Zhang Yuehong[33]

 
Analysis of regional distribution patterns and full utilization potential of the total crop straw resources--Li Shengnan, Ji Xionghui, Deng Kai, Zhu Jian, Li Changjun, Jian Yan, Peng Hua[34]

 
Field evaluation of pollutant emissions and reduction effects of biomass pellets burning in improved heating stoves in rural China--Zhang Wenting, Li Chuang, Ye Kun, Xu Yinhong, Li Jie, Liu Guangqing, Xue Chunyu[33]

 
 
  Land Security and Ecological Safety
 
Quality evaluation of slope farmland in Yunnan Province based on "element-demand-regulation" framework--Chen Zhengfa, Shi Dongmei, He Wei, Xia Jianrong, Jin Huifang[37]

 
Multi-scale evolution characteristics of rural settlements and spatial correlation in Jiangsu Province, China--Kong Xuesong, Zhu Zhiqing, Liu Dianfeng[41]

 
Optimization of township land use using improved CoMOLA model--Zhang Mengzhen, Jin Xiaobin, Han Bo, Liang Xinyuan, Zhou Yinkang[37]

 
Spatial trade-offs and synergies of ecosystem services for grazing-prohibited grassland in agro-pasture ecotone--Zhong Juntao, Wang Bei, Mi Wenbao, Fan Xingang, Yang Meiling, Yang Xianming[40]

 
Gradient effects and ecological zoning of ecosystem services in transition zone of Beijing Bay--Liu Xiaona, Liu Chunlan, Chen Long, Pei Sha, Qiao Qing[132]

 
 
  Agricultural Produce Processing Engineering
 
Characteristic functions of drying material system and its theoretical solution--Li Changyou[47]

 
Changes of myofibrillar protein oxidation and in vitro digestion in yak meat during air drying--Ma Jibing, Song Yanyan, Zhang Li, Yang Chao, Han Ling, Yu Qunli[31]

 
Improving nutrition value of the defatted adlay water extract by using fermentation with enzyme--Xu Lei, Wang Qingshuang, Gao Shan, Dai Yuqi, Wang Xiaole, Chen Xiaoming[33]

 
Influences of lactic acid bacteria producing lipase on fatty acids of mutton fermented sausage--Zhang Kaiping, Tian Jianjun, Jing Zhibo, Cao Kaihui, Ma Muran, Ma Junjie, Jin Ye[34]

 
Information interaction model for flexible production line control system of customized home furnishing--Zhang Guoliang, Hou Xiaopeng, Cai Zhenjiang, Di He'an, Wang Yanlong[34]

 
 
 By Search
 Key Words
 From To

Sponsored by:Chinese Society of Agricultural Engineering Address:No. 41 Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing

Tel:010-59197078, 59197077, 59197076, 59197079 Fax:010-59197077 Postal code:100125 Email:tcsae@tcsae.org
This system is designed by Tiller, Beijing Science and Technology Development Co., Ltd.