Home | About us | Author | Editor | Reader | Articles Indexed by EI | Network Pre-printed Edition | Top 100 | Agr. Eng. for Sustainability | 中文
 
  Agricultural Equipment Engineering and Mechanization
 
Effects of nitrogen one-time basal application on yield and quality of different mechanical direct seeding rice--Cheng Shuang, Li Shaoping, Tian Jinyu, Xing Zhipeng, Hu Yajie, Guo Baowei, Wei Haiyan, Gao Hui, Zhang Hongcheng[469]

 
Experimental study on impact crushing of rape stalk during threshing of Rape--Zhan Guangchao, Ma Lina, Huang Xiaomao, Zong Wangyuan, Tian Wei, Lin Zixin[378]

 
Design and test of vertical spiral organic fertilizer spreading device--Lyu Jinqing, Sun Yukai, Li Jicheng, Li Zihui, Liu Zhongyuan[308]

 
Develop of double cavity pneumatic rice precision direct seeder in paddy--Xing He, Zhang Guozhong, Han Yuhang, Gao Yuan, Zha Xiantao[274]

 
Optimized design of H-VAWT blade airfoils based on large angles of attack--Wang Quan, Gan Di, Yang Shuyi, Wang Huanjun[212]

 
Measurement of physical parameters of Agropyron seeds and parameter calibration of discrete element simulation--Hou Zhanfeng, Dai Nianzu, Chen Zhi, Qiu Yi, Zhang Xiwen[295]

 
 
  Soil and Water Engineering
 
Effects of irrigation frequency and fertilization amount on active ingredient accumulation and morbidity of Panax notoginseng--Tang Jiankai, Han Huanhao, Liu Bing, Yang Qiliang, Liu Xiaogang, Liu Yanwei[241]

 
Tracing soil erosion variations in the cultivated land and reforested land in the Three North Shelter Forest Region by using 137Cs and 210Pbex measurements--Wang Junjie, Su Zhengan, Zhou Tao, Wang Lijuan, Wang Xiaoyi, Liu Yihan, Wu Zuo[103]

 
Soil quality characteristics and its response to precipitation in the Loess Region of Northern Shaanxi--Zhang Zhiyong, Ai Ning, Liu Guangquan, Liu Changhai, Zong Qiaoyu, Liu Jiao, Hao Baobao[184]

 
Effects of fertilization patterns on functional diversity of microbial carbon and nitrogen metabolism in reclaimed soil--Wang Yufeng, Meng Huisheng, Li Tingliang, Xie Junyu, Li Li, Li Lina, Huang Xiaolei[159]

 
Calculation method and influence factors of spatial variability of soil parameters--Tan Xiaohui, Du Linfeng, Fei Suozhu, Hou Xiaoliang, Ma Haichun[124]

 
Calculation method of concentration at outlet based on differential pressure tank considering fertilizer dissolution--Hu Xinyu, Yan Haijun, Chen Xin[129]

 
Effects of technical parameters of drip irrigation on cotton growth, yield, soil water and salt distribution in Southern Xinjiang--Zhang Yingchun, Zhang Fucang, Fan Junliang, Hou Xianghao, Wang Haidong, Liu Xiang, He Pingru, Xue Zhanqi[228]

 
Effect of gravel addition on unconfined compressive strength of collapsing hill soil--Yang Caidi, Niu Yuhua, Zhang Xiaoming, Wei Jie, Zuo Zhiling, Zhang Ruiyu[122]

 
Grey entropy analysis of strength and pore structure evolution of cement-solidified pisha sandstone--Liu Xin, Shen Xiangdong, Xue Huijun, Liu Qian, Geng Kaiqiang[134]

 
Research progress of synthesis of carbon dots and fluorescent sensor based on carbon dots for mercury detection--Zhou Jun, Bi Xiaoya, Li Libo, You Tianyan[126]

 
 
  Agricultural Information and Electrical Technologies
 
Tomato flower florescence recognition method based on cascaded neural network--Zhao Chunjiang, Wen Chaowu, Lin Sen, Guo Wenzhong, Long Jiehua[326]

 
Construction of fishing ground forecast model of Ommastrephes bartramii using convolutional neural network in the Northwest Pacific--Zhu Haopeng, Wu Yumei, Tang Fenghua, Jin Shaofei, Pei Kaiyang, Cui Xuesen[151]

 
Monitoring and experimental verification of strawberry leaf moisture content using 3D geometric features--Fu Kaijuan, Feng Quan, Yang Sen, Chen Baihong[164]

 
Prediction of Panax notoginseng incidence rate based on meteorological factors in the high disease incidence period--Xiong Kai, Yang Qiliang, Yang Chunxi, Liu Xiaogang, Han Huanhao, Zhou Ping[169]

 
Construction of visualization domain-specific knowledge graph of crops diseases and pests field based on deep learning technology--Wu Saisai, Zhou Ailian, Xie Nengfu, Liang Xiaohe, Wang Huijuan, Li Xiaoyu, Chen Guipeng[219]

 
 
  Agricultural Bioenvironmental and Energy Engineering
 
Study on radiation use efficiency of different grain crops--Liu Tao, Yang Xiaoguang, Gao Jiqing, He Bin, Bai Fan, Zhang Fangliang, Liu Zhijuan, Wang Xiaoyu, Sun Shuang, Wan Nenghan, Chen Xi, Huang Qiuwan, Liu Xiaoqing[168]

 
Effects of C/N ratio on maturity and odor emissions during chicken manure composting--Ma Ruonan, Li Danyang, Qi Chuanren, Li Guoxue, Wang Guoying, Liu Yan, Sun Shaoze, Yuan Jing[120]

 
Adsorption of Cu and Cd by biochars with various contents of endogenous heavy metals and their response to aging--Cui Hongbiao, Wang Yuming, Ye Huichun, Zhang Xue, Dong Tingting, Yi Qitao, Zhang Shiwen[125]

 
Effects of hydrothermal conditions on adsorption of methylene blue by rice husk carbon--Tian Yu, Liu Xiaogang, Zhao Yu, Zhan hua, Wang Hong, Li Cuiqing, Song Yongji[110]

 
Technical evaluation of baled stover burning boiler for clean heating--Huo Lili, Zhao Lixin, Yao Zonglu, Hao Xianrong, Ja Jixiu, Zhao Yanan, Liu Jie, Yang Wuying[124]

 
Research progress in the relief of anaerobic digestion inhibitions based on direct interspecies electron transfer--Si Buchun, Liu Kaiqiang, Lin Xinyu, Liu Zhidan, Yang Gaixiu, Zhang Yuanhui[108]

 
 
  Land Security and Ecological Safety
 
Spatial evolution of rural settlement in mountainous areas under the construction of major linear project--Wang Jian, Wang Jian, Wu Wenliang, Liu Kui[278]

 
A spatially explicit simulation model for estimating land consolidation potential in rural areas--Zou Lin, Zhao Xiang, Jiang Ping, Wang Jing[171]

 
Wetland classification combined with fully convolution neural network and Stacking algorithm--Zhang Meng, Lin Hui, Long Xiangren[138]

 
Land Types Classification of Full-polarization SAR Data in Karst Area Based on SPAN and NDVI--Su Caixia, Hu Juan, Ou Weihua, Cao Yongfeng[118]

 
 
  Agricultural Produce Processing Engineering
 
Development of a portable device for the quality of fresh tea leaves base on spectral technology--Wang Fan, Zhao Chunjiang, Xu Bo, Xu Ze, Li Zhenhai, Yang Haibin, Duan Dandan, Yang Guijun[214]

 
Effect of Relative Humidity on the Quality of Shiitake mushrooms (Lentinus edodes) During Hot Air Drying--Li Xingyi, Zhang Yue, Xie Yongkang, Yu Xianlong, Zhu Guangfei, Gao Zhenjiang, Xiao Hongwei, Liu Yanhong[296]

 
Low-field Nuclear Magnetic Resonance Study on Maize Seed Germination Process under Salt Stress--Yue Xia, Bai Yuhe, Wang Zhaoyi, Song Ping[126]

 
Effects of Zygosacharomyces mellis and Post-fermentation on the Flavor of Black Glutinous Rice Wine--Fei Yongtao, Jiang Hongjia, Hu Fangzheng, Peng Liying, Liu Gongliang, Bai Weidong, Xiao Gengsheng[129]

 
Effects of soaking and water-rice ratio on the cooking process and quality of ohmic heating rice--Ding Xinting, Xiong Xiufang, Li Shuwang, Wang Shaojin, Li Xingshu[143]

 
 
 By Search
 Key Words
 From To

Sponsored by:Chinese Society of Agricultural Engineering Address:No. 41 Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing

Tel:010-59197078, 59197077, 59197076, 59197079 Fax:010-59197077 Postal code:100125 Email:tcsae@tcsae.org
This system is designed by Tiller, Beijing Science and Technology Development Co., Ltd.