Home | About us | Author | Editor | Reader | Articles Indexed by EI | Network Pre-printed Edition | Top 100 | Agr. Eng. for Sustainability | 中文
 
  Agricultural Equipment Engineering and Mechanization
 
Design and experiment of wedge churning device for pneumatic cylinder-type seed metering device for hybrid rice--Wang Baolong, Wang Zaiman, Luo Xiwen, Zhang Minghua, Fang Longyu, Liu Shuncai and Xu Peng[270]

 
Design and experiment of air-assisted high speed precision maize seed metering device--Gao Xiaojun, Xu Yang, Zhang Dongxing, Yang Li, Lu Bing, Su Yuan, Xia Guoyi and Cui Tao[203]

 
Development of on-line detection device for grain moisture contentusing microwave reflection method--Zhang Wei, Yang Gang, Lei Junbo, Liu Chengliang, Tao Jianfeng and Qin Chengjin[128]

 
Modeling and experiment of feeding rate for full-feed peanut pickup harvester--Wang Shenying, Hu Zhichao, Wu Feng, Yu Zhaoyang, Cao Mingzhu and Gao Xuemei[140]

 
Grasping model and pose calculation of parallel robot for fruit cluster--Zhang Qian and Gao Guoqin[91]

 
Research on vision pre-positioning for litchi picking robot under large field of view--Chen Yan, Wang Jiasheng, Zeng Zeqin, Zou Xiangjun and Chen Mingyou[122]

 
Coupling control strategy and test for off-centered shaft steering mechanisms of agricultural flexible chassis--Qu Jiwei, Guo Kangquan, Song Shujie, Tran Van Cuong and Li Yining[118]

 
Research on force characteristics of gas-liquid two-phase centrifugal pump--Luo Xingqi, Yan Sina, Feng Jianjun, Zhu Guojun, Sun Shuaihui and Chen Senlin[112]

 
Effects of blade number on flow induced vibration and noise in centrifugal pump--Tan Minggao, Lu Youdong, Wu Zejing, Wu Xianfang and Liu Houlin[95]

 
Analysis of Passive Regeneration Characteristics and Regeneration Mechanism of Diesel Engine CDPF--Chen Zhaohui, Zhang Wei, Li Zehong, Kong Mengxi and Pan Mingzhang[88]

 
 
  Agricultural Aviation Engineering
 
Optimization of rotor spacing and energy consumption test for multi-rotor single arm tandem electric UAV--Li Jiyu, Zhan Yilong, Ou Yangfan, Li Yifan and Lan Yubin[149]

 
Extraction of geometric parameters of soybean canopy by airborne 3D laser scanning--Guan Xianping, Liu Kuan, Qiu Baijing, Dong Xiaoya and Xue Xinyu[131]

 
Study on correlation of wheat biomass and yield with UAV image characteristic parameters--Yang Jun, Ding Feng, Chen Chen, Liu Tao, Sun Chengming, Ding Dawei and Huo Zhongyang[127]

 
Comparison of winter wheat yields estimated with UAV digital image and hyperspectral data--Tao Huilin, Feng Haikuan, Yang Guijun, Yang Xiaodong, Miao Mengke, Wu Zhichao and Zhai Liting[106]

 
 
  Soil and Water Engineering
 
Effects of straw application rates on soil aggregates, soil organic carbon content and maize yield--Meng Qingying, Zou Hongtao, Han Yanyu and Zhang Chunfeng[127]

 
Spatial distribution and cause of salinization of shallow groundwater in plain terrain of the Yarkant River Basin, Xinjiang--Zhang Jie, Zhou Jinlong, Nai Weihua, Zeng Yanyan, Chen Yunfei and Wei Xing[108]

 
Characteristics of runoff on biological soil crust slope in different rainfall durations--Yang Kai, Zhao Jun, Zhao Yunge, Zhang Zihui, Sun Hui, Gu Kangmin, Guo Yali and Wang Shanshan[90]

 
Spatiotemporal variation of fertilizer utilization and its eco-economic rationality in major grain production areas of China--Liu Qinpu and Pu Lijie[124]

 
Preparing and charactizing starch-based potassium releasing superabsorbent polymer, and optimizing water absorption and potassium release--Bai Wenbo, Sheng Huiyou, Liu Hongjie, Lü Guohua, Fan Liren and Song Jiqing[76]

 
 
  Agricultural Information and Electrical Technologies
 
Hyperspectral remote sensing of estimating pasture crude protein content based on multi-granularity spectral feature--Kang Xiaoyan and Zhang Aiwu[99]

 
Automatic identification and counting of leaf stomata of monocotyledonous crops--Sun Zhuangzhuang, Jiang Dong, Cai Jian, Wang Xiao, Zhou Qin, Huang Mei, Dai Tingbo and Cao Weixing[108]

 
Real time color recognition of moving raisin based on OpenCV--Liu Xingxing, Wang Shuoshuo, Xu Liming, Yuan Quanchun, Ma Shuai, Yu Changchang, Niu Cong, Chen Chen, Yuan Xunteng and Zeng Jian[94]

 
Increasing the real-time dynamic identification rate of sugarcane nodes by improved YOLOv3 network--Li Shangping, Li Xianghui, Zhang Ke, Li Kaihua, Yuan Honglei and Huang Zongxiao[84]

 
Recognition method for aggressive behavior of group pigs based on deep learning--Gao Yun, Chen Bin, Liao Huimin, Lei Minggang, Li Xuan, Li Jing and Luo Junjie[96]

 
Three dimensional point cloud reconstruction and body size measurement of pigs based on multi-view depth camera--Yin Ling, Cai Gengyuan, Tian Xuhong, Sun Aidong, Shi Shuai, Zhong Haojie and Liang Shihao[80]

 
 
  Agricultural Bioenvironmental and Energy Engineering
 
Study on heat and moisture transfer and heat storage and release performance of assembled soil sandwich wall in Chinese solar greenhouse--Wang Shaojie, Zhang Guangpeng, Liu Xin, Wu Kun, Liu Fusheng, Wei Min and Hu Yuqiu[78]

 
Winter environment test and ventilation window location optimization of cascading cage-rearing laying duck house--Lin Yong, Bao Encai, Ye Chengzhi, Zhao Wei, Li Mingyang, Yan Junshu, Huan Hailin, Zou Jibao, Ying Shijia and Shi Zhendan[84]

 
Research status and existing problems in establishing cow heat stress indices--Yan Geqi, Li Hao, Shi Zhengxiang and Wang Chaoyuan[73]

 
Water quality evaluation of Erhai drainage ditch based on improved grey-mode identification model--Xie Kun, Luo Yuan, Feng Yiyang, Wu Fang, Wang Guiyun, Zhang Keqiang, Shen Shizhou and Wang Feng[63]

 
 
  Agricultural Resource Recycling Engineering
 
Construction of reaction rate equation of biomass based on integral method improvement--Liu Xuanzuo, Yao Zonglu, Zhao Lixin, Song Jinchun, Cong Hongbin, Huo Lili and Ren Yawei[65]

 
Effects of adjusting C/N ratio of wilted maize straw on wet storage process and subsequent methane production--Cui Xian, Zhang Leping, Sun Hui, Wen Xiaoyu, Guo Jianbin and Dong Renjie[76]

 
 
  Land Consolidation and Rehabilitation Engineering
 
Construction and spatiotemporal variation of dump reclamation disturbance index--Xie Miaomiao, Gao Shuting, Li Shaoling, Zhou Yan, Bai Zhongke and Zhang Yu[66]

 
Regional differences and dynamic evolution of cultivated land pressure in Hubei Province--Lu Xinhai, Liu Ruihong and Kuang Bing[79]

 
Evolution on trade-offs and synergy of multifunction of rural landscape in metropolitan suburbs--Ren Guoping, Liu Liming, Li Hongqing and Yuan Chengcheng[123]

 
 
  Agricultural Produce Processing Engineering
 
Transient mathematical modeling of circulation counter-flow rice drying system--Fang Zhuangdong, Li Changyou and Zhao Yikun[90]

 
Prediction of stress cracks in corn kernels drying based on three-dimensional heat and mass transfer--Wei Shuo, Chen Pengxiao, Xie Weijun, Wang Fenghe and Yang Deyong[82]

 
Effects of super-chilled conditions on quality and shelf life of beef cuts during long term storage--Chen Xue, Luo Xin, Liang Rongrong, Yang Xiaoyin, Dong Pengcheng, Zhu Lixian, Mao Yanwei, Han Mingshan, Hao Jiangang and Zhang Yimin[65]

 
Optimization and experiment on key parameters of dehuller for dried mung beans--Wang Jiannan, Liu Minji, Hu Zhichao, Wei Hai and Xie Huanxiong[71]

 
 
 By Search
 Key Words
 From To

Sponsored by:Chinese Society of Agricultural Engineering Address:No. 41 Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing

Tel:010-59197078, 59197077, 59197076, 59197079 Fax:010-59197077 Postal code:100125 Email:tcsae@tcsae.org
This system is designed by Tiller, Beijing Science and Technology Development Co., Ltd.