Home | About us | Author | Editor | Reader | Articles Indexed by EI | Network Pre-printed Edition | Top 100 | Agr. Eng. and Sustainability | 中文
 
  Comprehensive Research
 
Progress of control technologies on exhaust emissions for agricultural machinery--Tan Piqiang, Wang Deyuan, Lou Diming and Hu Zhiyuan[610]

 
 
  Agricultural Equipment Engineering and Mechanization
 
Design and experiment of seedling avoidable weeding control device for intertillage maize (Zea Mays L.)--Jia Honglei, Li Sensen, Wang Gang and Liu Huili1[811]

 
Optimal design on auto obstacle avoidance mechanism of intra-row weeder for trellis cultivated grape--Xu Liming, Yu Changchang, Liu Wen, Yuan Quanchun, Ma Shuai, Duan Zhuangzhuang and Xing Jiejie[444]

 
Improvement of mechanical properties and wear resistance of cotton picker spindle by electromagnetic treatment--Zhang Youqiang, Cai Zhipeng, Tian Yu and Meng Yonggang[351]

 
Dynamic simulation of seed pick-up process and parameteroptimization on vacuum plate seeder for rice--Zhao Zhan, Tian Chunjie, Wu Yafang and Huang Hedong[442]

 
Hydraulic performance analysis and optimization on flow passage components of diving tubular pumping system--Xia Chenzhi, Cheng Li, Jiang Hongying and Xin Jian[294]

 
Microstructure and tribology characteristics of head and chest exoskeleton of Procambarusclarkii--Zhang Zhihong, Zhang Guangkai, Tong Jin, Lai Qinghui, Gao Xuhang, Tang Ying and Stephen Carr[351]

 
Noise sources identification and noise reduction methods of hammer mill--Cao Liying, Yang Zuowen, Jiao Wei, Zhang Yubao, Zhang Yuepeng and Zhang Hongyu[297]

 
Fault response characteristics of tractor planetary gearbox based on dynamical simulation and its validation--Shi Lichen, Li Kun, Wang Haitao and Liu Yang[370]

 
Experiments on collaborative control characteristics of driving and steering for agricultural flexible chassis based on PWM signal--Qu Jiwei, Guo Kangquan, Gao Hua, Song Shujie, Li Yining and Zhou Wei[490]

 
 
  Agricultural Aviation Engineering
 
Charging and spraying performance test of bipolar contact electrostatic spraying system for unmanned aerial vehicle--Wang Shilin, He Xiongkui, Song Jianli, Zhong Chongshan, Wang Zhichong, Qi Peng and Ling Yun[300]

 
 
  Soil and Water Engineering
 
Optimization of controller parameters based on nondimensional performance indicators for canal systems--Guan Guanghua, Zhong Ke, Liao Wenjun, Xiao Changcheng and Su Haiwang[269]

 
Coupling optimization model embedded groundwater dynamic model for distribution of pumping wells in well irrigation area--Jia Yanhui, Fei Liangjun, Huang Xiuqiao, Li Jinshan and Zhai Guoliang[268]

 
Temporal and spatial variation of wetting volume under sub-irrigation with vertical emitter--Bai Dan, Sun Shuzhen, Ren Peiqi, Xu Xianbo and Liang Zhidong[268]

 
Calculation of water hammer pressure of flow pipeline based on modified four-equation friction model--Wang Zhenhua, Ma Xihe, Li Wenhao, Zheng Xurong and Zhang Jinzhu1[338]

 
Soil moisture estimation based on GPR power spectrum and envelope amplitude in sand loam--Cui Fan, Chen Baiping, Wu Zhiyuan, Nie Junli, Li Siyuan, Geng Xiaohang and Li Shuai[213]

 
Effect of controlled irrigation and drainage on water saving, nitrogen and phosphorus loss reduction with high yield in paddy field--Yu Shuangen, Li Si, Gao Shikai, Wang Mei, Meng Jiajia and Tang Shuhai[306]

 
Effect of alternate wetting and drying irrigation and nitrogen coupling on endogenous hormones, nitrogen utilization--Xu Guowei, Lu Dake, Liu Congjie, Wang Hezheng, Chen Mingcan and Li Youjun[298]

 
Suitability assessment of P-M model by measuring ET0 of turfs in Beijing, China--Yuan Xiaohuan, Teng Wenjun, Zhang Hui, Wu Juying and Yang Xuejun[216]

 
Evaluation indicators of cultivated layer soil quality for red soil slope farmland based on cluster and PCA analysis--Jin Huifang, Shi Dongmei, Chen Zhengfa, Liu Yijun, Lou Yibao and Yang Xu1[255]

 
 
  Agricultural Information and Electrical Technologies
 
Requirement of revisiting period, spatial resolution and spectrum of satellite for grain-soybean rotations monitoring--Liu Jia, Wang Limin, Yang Fugang, Yang Lingbo and Ji Fuhua[233]

 
Immature mango detection based on improved YOLOv2--Xue Yueju, Huang Ning, Tu Shuqin, Mao Liang, Yang Aqing, Zhu Xunmu, Yang Xiaofan and Chen Pengfei[285]

 
EGCG distribution visualization in tea leaves based on hyperspectral imaging technology--Li Xiaoli, Wei Yuzhen, Xu Jie, Zhao Zhangfeng, Zhong Jiang and He Yong[256]

 
Ultrasonic nondestructive examination of intramuscular fat using ultrasonic for live Congjiang pig--Zhang Xiong, Zhang Yong, Shang Yishun, Shi Kaizhi, Zhang Yongjun, Wang Jing and Chen Yi[136]

 
Tractor driver fatigue detection based on convolution neural network and facial image recognition--Lu Wei, Hu Haiyang, Wang Jiapeng, Wang Ling and Yiming Deng[303]

 
 
  Agricultural Bioenvironmental and Energy Engineering
 
Design and application effect of yak barn with window and insulated barn in alpine region--Chen Zhaohui, Chen Zepeng, Zhang Libin, Luo Xiaolin, Liu Jijun and Guan Jiuqiang[185]

 
Evaluation of environmental quality for organic production areas in ecological animal husbandry of Sanjiangyuan--Shi Wenjiao, Wang Zong and Wu Xi[161]

 
Characteristics and mechanism of lead adsorption from aqueous solutions by oil crops straw-derived biochar--Zhang Lianke, Liu Xinyu, Wang Weida, Li Yumei, Sun Peng, Shang Shaopeng and Jiang Qinghong[253]

 
Simulation analysis and verification of heat transfer characteristics of truncated cone helix energy pile--Liu Yajiao, Huang Guangqin, Lu Jun, Yang Xiaofeng and Zhuang Chunlong[186]

 
Photoelectricity and photothermal performance experiment on solar photovoltaic/loop-heat-pipe water heating system--Li Hong, Hou Pingwei and Sun Yue[226]

 
 
  Land Consolidation and Rehabilitation Engineering
 
Method of improving classification accuracy of land cover based on time series NDVI database--Liao Shunbao and Yue Yanlin[298]

 
Quality evaluation of rural collective construction land based on GIS and comprehensive index method--Zhao Xiaomin, Zhou Bingjuan, Huang Xinyi, Yi Dan, Lai Xiahua and Chen Lei[279]

 
 
  Agricultural Produce Processing Engineering
 
Design and experiment of automatic sorting and grading system based on machine vision for white agaricus bisporus--Wang Fengyun, Feng Wenjie, ZhengJiye, Sun Jiabo, Niu Luyan, Chen Zhenxue, ZhangXuetao and Wang Lei[235]

 
Design and test of ZMFQSL-1 type ramie fiber opening and washing machine--Su Gongbing, Wu Qiming, Yuan Langjia and Zhou Huiyong[159]

 
Optimization of technical parameters for rice straw fiber-based mulch--Chen Haitao, Zhu Xiaoxin and Liu Shuang[238]

 
Mechanical properties and stress strain model for bulk wheat based on stress path test--Jiang Minmin and Chen Guixiang[253]

 
Analysis on feeding effects of steam explosion and fermentation cotton stalk in sheep--Guo Tongjun, Zhang Zhijun, Zhao Jie, Sang Duanji, Shi Yong and Cui Jiwen[163]

 
Analysis on correlation between change of moisture status and texture during processing of air-dried yak meat--Ma Jibing, Zhang Li, Wang Yan, Cui Wenbin, Wang Huihui, Yu Qunli and Liu Xiaobo[267]

 
 
 By Search
 Key Words
 From To

Sponsored by:Chinese Society of Agricultural Engineering Address:No. 41 Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing

Tel:010-59197078, 59197077, 59197076, 59197079 Fax:010-59197077 Postal code:100125 Email:tcsae@tcsae.org
This system is designed by Tiller, Beijing Science and Technology Development Co., Ltd.