Home | About us | Author | Editor | Reader | Articles Indexed by EI | Network Pre-printed Edition | Top 100 | Agr. Eng. and Sustainability | 中文
 
  Comprehensive Research
 
Spatial distribution characteristics and construction occupancy zoning of cultivated land quality in Xiongan New Area--Gao Xing, Chen Jing, Liu Lei, Han Fang, Nie Chengjing and Liu Danning[501]

 
Applicability evaluation of biomass pyrolytic poly-generation technology on clean heating in northern rural of China--Cong Hongbin, Zhao Lixin, Meng Haibo, Yao Zonglu, Huo Lili, Jia Jixiu and Wu Yunong[230]

 
 
  Agricultural Equipment Engineering and Mechanization
 
Design of automatic navigation operation system for Lovol ZP9500 high clearance boom sprayer based on GNSS--Liu Zhaopeng, Zhang Zhigang, Luo Xiwen, Wang Hui, Huang Peikui and Zhang Jian[299]

 
Design and experiment of hybrid stabilized tracking platform and its control system--Chen Lipo[167]

 
Design and experiment of rasp bar and nail tooth combined axial flow corn threshing cylinder--Di Zhifeng, Cui Zhongkai, Zhang Hua, Zhou Jin, Zhang Mingyuan and Bu Lingxin[276]

 
Improved design and bench test based on tangential flow-transverse axial flow maize threshing system--Yang Liquan, Wang Wanzhang, Zhang Hongmei, Li Lianhao, Wang Meimei and Hou Mingtao[308]

 
Effects of substrate types and uniconazole on mechanized transplanting qualities and grain yield for late rice with different seedling ages--Zhang Junhua, Lin Yujiong, Huang Jie, Bai Zhigang, Sajid Hussain, Zhu Lianfeng, Cao Xiaochuang and Jin Qianyu[134]

 
Numerical simulation and verification of hydraulic characteristics of internal flow field in spiral flow generator--Zhang Chunjin, Sun Xihuan, Li Yongye and Zhang Xueqin[195]

 
Driving cycle construction of loader based on typical working condition test--Chang Lü, Xu Lichao, Lü Meng, Liu Yongchen and Zhao Yanqing[115]

 
 
  Agricultural Aviation Engineering
 
Paddy planting acreage estimation in city level based on UAV images and object-oriented classification method--Wu Jinsheng, Liu Hongli and Zhang Jinshui[248]

 
 
  Soil and Water Engineering
 
Effect of fertilizer type and concentration on sediment transport capacity of dripper in drip fertigation with muddy water--Guan Yahui, Niu Wenquan, Liu Lu, Li Xuekai and Zhang Wenqian[202]

 
Design and experiment of heavy liquid-type negative pressure valve used for negative pressure irrigation--Long Huaiyu, Zhang Huaizhi, Yue Xianlu and Zhang Renlian[122]

 
Soil salinity process of Hetao Irrigation District after application of well-canal conjunctive irrigation and mulched drip irrigation--Mao Wei, Yang Jinzhong, Zhu Yan and Wu Jingwei[212]

 
Soil salinity distribution based on remote sensing and its effect on crop growth in Hetao Irrigation District--Huang Quanzhong, Xu Xu, Lü Lingjiao, Ren Dongyang, Ke Jundi, Xiong Yunwu, Huo Zailin and Huang Guanhua[205]

 
Optimization of soil salt inversion model based on spectral transformation from hyperspectral index--Zhang Xianlong, Zhang Fei, Zhang Haiwei, Li Zhe, Hai Qing and Chen Lihua[145]

 
Variation in soil total salt and base ions content of tidal-flat reclamation with different years--Zhang Ming, Gao Chao, Yin Aijing, Bao Zhengyu1, Chen Guoguang,, Liang Xiaohong, Yong Taijian, Zhu Yiping and Zhou Mo[134]

 
Soil organic matter content inversion model with remote sensing image in field scale of blacksoil area--Liu Huanjun, Pan Yue, Dou Xin, Zhang Xinle, Qiu Zhengchao, Xu Mengyuan, Xie Yahui and Wang Nan[189]

 
Comprehensive evaluation on soil fertility quality of jujube orchard under combined application of biochar and nitrogen fertilizer--Yuan Jingjing, Tong Yan'an, Lu Shaohui and Yuan Guojun[162]

 
Characteristic analysis of drought for corn based on information diffusion and fractal technology--Chen Haitao, Duan Chunqing, Qiu Lin, Chen Xiaonan and Wang Wenchuan[196]

 
 
  Agricultural Information and Electrical Technologies
 
Vertical distribution of chlorophyll in potato plants based on hyperspectral imaging--Sun Hong, Zheng Tao, Liu Ning, Cheng Meng, Li Minzan and Zhang Qin[195]

 
Nitrogen nutrition monitoring of beet canopy based on digital camera image--Zhang Jue, Tian Haiqing, Li Zhe, Li Fei and Shi Shude[145]

 
Image segmentation and recognition algorithm of greenhouse whitefly and thrip adults for automatic monitoring device--Yang Xinting, Liu Mengmeng, Xu Jianping, Zhao Li, Wei Shujun, Li Wenyong, Chen Meixiang, Chen Ming and Li Ming[184]

 
Fast collision detection for rice leaf population based on improved bounded box tree and GPU--Zhang Xingbang, Hu Bin, Tang Liang, Wu Yanlian and Jiang Haiyan[112]

 
Temporal and spatial law of promotion center moving and diffusion of excellent maize varieties--Liu Zhe, Qu Yiwei, Zhao Zuliang, Li Shaoming and Zhang Xiaodong[156]

 
 
  Agricultural Bioenvironmental and Energy Engineering
 
Flowability and discharge characteristics of mixtures with different ratio of torrefied biomass and pulverized coal--Xu Guiling, Li Menghui, Lu Ping, Song Hengheng, Liang Cai and Chen Xiaoping[96]

 
Influence of lignin content on pyrolysis characteristics of biomass based on part of lignin removal--Wu Danyan, Xin Shanzhi, Liu Biao, Chen Yingquan, Yang Haiping, Wang Xianhua and ChenHanping[84]

 
Parameter optimization of corn stover blended with sawdust and sodium lignosulphonate compression experiments--Li Weizhen, Jiang Yang, Rao Shu, Yin Xiuli and Jiang Enchen[128]

 
Biogas production performance of swine manure by mesophilic semi-dry continuous anaerobic digestion--Wang Ming, Zhao Shengxue, Li Xurong, Yan Shuiping, Yuan Qiaoxia and Zhang Yanlin[140]

 
 
  Land Consolidation and Rehabilitation Engineering
 
Spatial-temporal change of Urumqi urban land use and land cover based on grid cell approach--Maimaitijiang Maitiniyazi and Alimujiang Kasimu[170]

 
Remediation effect of Cd polluted paddy soil evaluated by grain Cd reduction rate and marginal efficiency--Zheng Han, An Ping, Duan Shuhui, Wang Meng, Li Shanshan, Li Xiaoyue, Meng Nan and Chen Shibao[104]

 
Evaluation system for prioritization tool to redevelop abandoned coal mine industry square based on DSR model--Li Xiaodan, Yang Hao, Chen Zhiting, Wang Zhen, Guo Lujie, Song Yongjie and Liu Lu[100]

 
Analysis of land damage and recovery process in rare earth mining area based on multi-source sequential NDVI--Li Hengkai, Lei Jun and Wu Jiao[130]

 
Temporal and spatial dynamic changes and driving forces analysis of wetland landscape of Chang-Zhu-Tan urban agglomeration--Zhang Meng and Zeng Yongnian[163]

 
 
  Agricultural Produce Processing Engineering
 
Effects of raw material and oil production technology on phthalatic acid esters content in peanut oil--Hu Aipeng, Liu Yulan, Chen Li, Song Lili and Chen Ning[117]

 
Loss factor analysis of mechanical damage and cushioning protection measure for Citrus reticulate Blanco--Chen Hong, Yin Yijun, Pan Haibing, Bao Xiulan, Li Shanjun, Xu Qinchao and Xu Xiangzhou[123]

 
Adsorption effect of modified magnetic litchi peel for arsenic in water and fruit juice--Chen Yilun, Yao Qiaoyun and Liu Luqiang[98]

 
Effect of ship swaying and process parameters on extrusionpeeling of Antarctic krill--Zheng Xiaowei, Zhang Junwen and Zhou Chunsheng[99]

 
Study on inversion temperature in low pressure superheated steam drying of green turnip slice--Li Zhanyong, Liu Jianbo, Xu Qing and Shi Yapeng[123]

 
Forced-air pre-cooling of different temperatures and its effects on cold storage of Cucurbita pepo--Ji Lili, Liang Yunzhi, Chen Cunkun, Dong Chenghu, Yu Jinze, Ji Haipeng and Wang Chengrong[89]

 
Release characteristic of JS25 phage microcapsules and biological control effect on liquid food--Long Men, Sun Mengyuan, Xie Wen, Zhou Hui and Wang Ran[81]

 
Effects of content of Na+ and Ca2+ on dynamic rheological properties of mixed gel system of konjac glucomannan and xanthan gum--Fu Yuying, Shen Yali, Chen Guowen, Wang Mei, Li Xiaomeng, Zhang Hao and Ni Junjie[83]

 
Performance and bonding mechanism of soy protein adhesives modified by basalt fiber--Sun Enhui, Wu Guofeng, Zhang Zhang, Jin Hongmei, Xu Yueding, Ye Xiaomei and Huang Hongying[96]

 
 
 By Search
 Key Words
 From To

Sponsored by:Chinese Society of Agricultural Engineering Address:No. 41 Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing

Tel:010-65929451 Fax:010-65929451 Postal code:100125 Email:tcsae@tcsae.org
This system is designed by Tiller, Beijing Science and Technology Development Co., Ltd.