Home | About us | Author | Editor | Reader | Articles Indexed by EI | Network Pre-printed Edition | Top 100 | Agr. Eng. for Sustainability | 中文
 
  Agricultural Equipment Engineering and Mechanization
 
Design and experiments of layered and quantitative fertilization device for rapeseed seeder--Liu Xiaodong, Wang Xuping, Chen Liyuan, Zhang Chaoyu, Liu Wenbo, Ding Youchun[321]

 
Development of soil-fertilizer mixing layered backfiller for organic fertilizer deep applicator in orchard--Yuan Quanchun, Xu Liming, Niu Cong, Ma Shuai, Yan Chenggong, Zhao Shijian, Liu Fei, Wang Kun[151]

 
Design and experiments of mechanically-driven automatic taking and throwing system for chili plug seedlings--Zhang Jing, Longxinhua, Han Changjie, Yuan Panpan, Gao Jie[175]

 
Development of rotary straw burying and returning navigation system based on variable-gain single-neuron PID--Zhou Mingkuan, Xia Junfang, Zheng Kan, Du Jun, Zhang Jumin, Luo Chengming[166]

 
Effects of mechanical tillage and sowing methods on photosynthetic production and yield of wheat in rice stubble--Li Fujian, Xu Dongyi, Wu Peng, Le Tao, Zhu Min, Li Chunyan, Zhu Xinkai, Yang Sijun, Ding Jinfeng, Guo Wenshan[117]

 
Development of seeding rate detection system for precision and small amount sowing of wheat--Jiang Meng, Liu Cailing, Du Xin, Dai Lei, Huang Rongbiao, Yuan Hao[138]

 
Design and experiments of crawler-type hilly and mountaineous flax combine harvester--Shi Ruijie, Dai Fei, Liu Xiaolong, Zhao Wuyun, Qu Jiangfei, Zhang Fengwei, Qin Daguo[143]

 
Deformation modelling of cotton leaf under assisted airflow using bidirectional fluid-structure coupling method--Liu Xinghua, Yuan Jin, Li Yang, Suo Jinzheng, Liu Xuemei[112]

 
Design and experiments of smoothly winding speed control system of grape cold-proof cloth--Niu Cong, Xu Liming, Yuan Quanchun, Ma Shuai, Yan Chenggong, Zhao Shijian[101]

 
Influence of setting angle for guide bar on velocity characteristics of spiral flow in cross-sections between piped carriages--Li Yongye, Pang Yaqi, Song Xiaoteng, Jia Xiaomeng, Lu Yifan, Sun Xihuan, Zhang Xuelan[83]

 
 
  Soil and Water Engineering
 
Estimation of daily evapotranspiration and crop coefficient of maize under mulched drip irrigation by Stacking ensemble learning model--Chen Zhijun, Zhu Zhenchuang, Sun Shijun, Wang Qiuyao, Su Tongyu, Fu Yujuan[117]

 
Distributed quantification of blue and green water resources and water footprint of crop production in an irrigation district at multiple temporal scales--Gao Jie, Wu Pute, Xie Pengxuan, Zhuo La[112]

 
Experimental study on crack evolution and strength attenuation of expansive soil under wetting-drying cycles--Wang Shiji, Yang Zhenbei, Li Xian, Luo Zhaogang, Xu Chong, Li Da[79]

 
Calculation of interception rate of mesh filter and analysis of its influencing factors--Zhang Kai, Yu Liming, Liu Kaishuo, Cao Dongliang, Li Na, Wu Feng[73]

 
Responses of tree stem sap flow and its main influencing factors to bud pruning--Li Guangde, Zhang Yaxiong, Deng Tan, Li Doudou, Liu Jinqiang, Jia Liming, Xi Benye[83]

 
Effects of artificial dams on hydrodynamic characteristics of fish habitats in upper reaches of Yangtze River--Zhang Jun, Che Xuan, Jia Guangchen, Tian Changfeng, Chen Xiaolong[54]

 
Estimation of sediment reduction benefit by soil and water conservation under extreme rainfall in a loess watershed--Zheng Mingguo, Liang Chen, Liao Yishan, Huang Bin, Yuan Zaijian[64]

 
Wind-tunnel tests of shelter effects of deciduous farmland shelterbelts in arid and semi-arid areas--Sai Ke, Zhao Yuanyuan, Bao Yanfeng, Liu Chenming, Ding Guodong, Gao Guanglei[74]

 
 
  Agricultural Information and Electrical Technologies
 
Instance detection of group breeding pigs using a pyramid network with dual attention feature--Hu Zhiwei, Yang Hua, Lou Tiantian[121]

 
Extracting the spatial distribution information of crop sub-surface waterlogging using antecedent precipitation index and sentinel-1A SAR data--Xiong Qinxue, Hu Peimin, Ma Yan[73]

 
Monitoring the water level of coastal wetland in Beibu Gulf using Jason-3/Sentinel-3A altimetry satellites--Fu Bolin, Qin Jiaoling, He Hongchang, He Xu, Yang Wenlan, Fan Donglin, Hua Lei[56]

 
Image segmentation method for Lingwu long jujubes based on improved FCN-8s--Xue Junrui, Wang Yutan, Qu Aili, Zhang Jiaxin, Xing Zhenwei, Wei Haiyan, Sun Haowei[102]

 
 
  Agricultural Bioenvironmental and Energy Engineering
 
Analysis of ventilation and cooling effects of installing axial fans in wet curtain cooling dairy cattle barn--Chen Zhaohui, Ren Fangjie, Yu Tong, Tang Man, Jiang Ruixiang, Liu Jijun, Li Shujing, Su Hao[67]

 
Response of fish swimming ability to body length and its application in fishway design--Cai Lu, Hou Yiqun, Jin Yao, Yang Zhi, Hu Wangbin, Chen Xiaojuan, Chen Jihua, Huang Yingping, Han Deju[45]

 
Effects of rumen fluid addition on the ensiling quality of whole-plant sweet sorghum--Ren Haiwei, Lu Nana, Lu Lirong, Sun Wenli, Wang Zhiye, Li Jinping, Li Zhizhong[56]

 
Influence of low-temperature anaerobic fermentation on sedimentation characteristics of dairy wastewater--Zhu Ruiqing, Niu Yongyan, Mao Ting, Wang Zhiye, Yang Tao, Ji Bin, Liu Meiling, Mu Yongsong, Bai Huihui[53]

 
Production of bio-aromatic by catalytic biomass pyrolysis over metal modified biomass-derived biochar-based catalyst--Zheng Yunwu, Li Donghua, Wang Jida, Lyu Bohan, Long Baida, Ding Zhangshuai, Zheng Zhifeng[71]

 
Detection and variation of steroidal estrogens in intensive dairy farm marsh irrigation areas--Yu Weiwei, Sun Weizhe, Du Banghao, Yang Wei, Jiang Hui, Tang Chuandong, Yang Shuo, Xie Mingyuan, Tang Jingjing[54]

 
Preparation of a degradable fruit bagging material from corn bracts and its relative performance--Chen Meiyu, Sun Runjun, Xia Binbin, Wang Shan, He Caiting[54]

 
 
  Land Security and Ecological Safety
 
Spatiotemporal pattern change of cultivated land in Weibei Dryland of Shaanxi Province--Xia Liheng, Liu Jing, Wei Fang, Xu Zhongwei, Long Xiaocui, Zhang Yu[192]

 
Land use pattern and multifunctional evolution in the border areas in the Guangxi Zhuang Autonomous Region based on "production-living-ecosystem" space--Lin Shugao, Lu Rucheng, Liu Shaokun, Ye Zongda, Wei Qiantao, Luo Jinling[154]

 
Analysis of terrain gradient effects of land use change in Daqing River Basin--Li Shuo, Shen Zhanfeng, Liu Kejian, Xu Zeyu, Wang Haoyu, Jiao Shuhui, Liu Xiangchen, Lei Yating[72]

 
Impact of land circulation on household farmland multiple cropping index--Peng Jiquan[60]

 
 
  Agricultural Produce Processing Engineering
 
Effects of relative humidity on heat and mass transfer characteristics of carrot during hot air drying--Ju Haoyu, Zhao Haiyan, Zhang Weipeng, Gao Zhenjiang, Xiao Hongwei[102]

 
Effects of harvesting maturity on the quality changes during storage of late maturing W.Murcott--Jing Jiayi, Liu Xiaojia, Deng Lili, Yao Shixiang, Zeng Kaifang[56]

 
Optimization and experiments of non-uniform objects quantitative combination algorithm based on chain transmission--Gong Zhongliang, Zhang Zhen[43]

 
Deep eutectic solvents extraction technology optimization and antibacterial activity of walnut green husk polyphenols--Wang Tao, Liang Liang, Li Xurui, Hu Xuefang, Sun Junshe, Pei Haisheng[63]

 
Research progress of global foods for elderly based on bibliometric analysis of Web of Science--Tian Hua, Chen Jie[82]

 
 
 By Search
 Key Words
 From To

Sponsored by:Chinese Society of Agricultural Engineering Address:No. 41 Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing

Tel:010-59197078, 59197077, 59197076, 59197079 Fax:010-59197077 Postal code:100125 Email:tcsae@tcsae.org
This system is designed by Tiller, Beijing Science and Technology Development Co., Ltd.